Energy People

Gebruiksvoorwaarden

1. Het gebruik van deze website en alle informatie, toepassingen, e-mails, nieuwsbrieven en/of andere diensten die ermee verbonden zijn (de "Website") houdt een voorafgaande aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van Energy People BVBA, statutair gevestigd te Hasselt, Kempische Kaai 69/001 en geregistreerd onder KBO-nummer 0550 567 941 RPR Hasselt in (de "Gebruiksvoorwaarden").

2. Alhoewel Energy People veel zorg besteed aan het onderhoud van deze Website, kan zij je de toegang tot en de toegankelijkheid van deze Website, de juistheid, volledigheid en/of het actuele karakter van de gegevens op deze Website, de veiligheid van de Website en/of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen, niet garanderen. Energy People kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een gebrekkige toegang tot, het gebruik van of de informatie vermeld op deze Website.

3. Je bent persoonlijk en exclusief aansprakelijk voor je gebruik van de Website en de daardoor aan Energy People of derden veroorzaakte schade. Je verbindt je ertoe om Energy People te vrijwaren voor alle schade die je aan Energy People of aan derden zou berokken indien je deze Website zou gebruiken in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

4. De Website en haar inhoud, waaronder alle teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken, alsook alle benamingen, logo's, tekeningen, afbeeldingen of andere onderscheidende tekens, zijn eigendom van Energy People en mogen door jou niet worden aangewend voor eigen rekening of voor rekening van derden.

5. Je hebt het recht om de informatie op deze Website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen. Elk ander gebruik van deze informatie, volledig of gedeeltelijk, voor eigen rekening of rekening van derden, tijdelijk of permanent, in welk vorm dan ook, is verboden.

6. Het is mogelijk dat deze Website gebruikmaakt van kleine informatiebestanden die op je harde schijf worden geschreven om de toegang tot de Website en de navigatie op de Website te vergemakkelijken en te versnellen ("Cookies"). Je kunt je webbrowser instellen om je te waarschuwen wanneer dergelijke bestanden wordt aangemaakt, of om het aanmaken ervan te verhinderen.

7. Hyperlinks naar of koppelingen met websites van derden worden uitsluitend ter informatie medegedeeld. Energy People garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit.

8. Energy People heeft te allen tijde het recht om deze Website te wijzigen of stop te zetten of om je de toegang tot deze Website te ontzeggen.

9. Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen met betrekking tot de Website en deze Gebruiksvoorwaarden. Deze geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt als plaats waar de verbintenis is ontstaan, tenzij een bijzondere wet een andere bevoegdheid oplegt.